Zaregistruj sa v našom obchode, a vďaka tomu získaš zľavu 10% na všetky produkty

Obchodné podmienky


 
  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obsah :

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Zákonná úprava a vymedzenie pojmov
  3. Odstúpenie od zmluvy
  4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
  5. Platobné podmienky
  6. Dodacie podmienky
  7. Ceny
  8. Zľavy, zľavové kupóny, darčeky
  9. Elektronická faktúra
  10. Ochrana osobných údajov
  11. Popis produktu
  12. Záverečné ustanovenia

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.dyff.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu : 

Názov: Ladislav Imrišek - Okresný úrad Žilina - Číslo živnostenského registra: 580-50906
Ulica a číslo: Jasenové 122
Mesto a PSČ: Jasenové 122, 013 19 Kľače
Štát: Slovenská Republika
IČO: 46979051
DIČ: 1085387237
Číslo účtu pre Slovenskú republiku: IBAN: SK8983300000002101662571, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ladislav Imrišek
Mobil: +421 950 707 860
Email: info@dyff.sk

Adresa pre zasielanie reklamácií:

Ladisalav Imrišek
Hollého 202/49
015 01 Rajec

 

 1. ZÁKONNÁ ÚPRAVA A VYMEDZENIE POJMOV

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dyff.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dyff.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Ďalej tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Výhrada vlastníckeho práva - K prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho dochádza v momente odovzdania a prevzatia veci (aj v prípade keď bol tovar odovzdaný prepravcovi). Vlastníctvo k veci prejde na kupujúceho až zaplatením kúpnej sumy. Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúru, tak sa predávajúci môže dožadovať vrátenia dodaného tovaru spolu so zaplatením vynaložených nákladov.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Tovar nesmie byť používaný, poškodený alebo inak znížená jeho kvalita.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

 Formulár na odstúpenie od zmluvy: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Tovar nesmie byť používaný, poškodený alebo inak znížená jeho kvalita.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy : Formulár odstúpenia od zmluvy 3-19

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách odporúčaných výrobcom.

   Zjednodušene povedané predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 Postup reklamácie : Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adrese spoločnosti uvedenej na začiatku Všeobecných obchodných podmienok. Do obálky vložte :

 • kópiu faktúry, 
 • formulár pre reklamáciu tovaru,
 • náklady spojené so zaslaním reklamovaného výrobku Vám budú v prípade uznania reklamácie vrátené na základe zaslaného potvrdenia. 
 • na obálku uveďte pod odosielateľa slovo : Reklamácia
 • odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.  Reklamačné oddelenie môžete kontaktovať aj emailom na info@dyff.sk.  

 Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete : Reklamčný fromulár

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

 • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
 • neodborným zachádzaním,
 • tovar bol poškodený živlami,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 V internetovom obchode www.dyff.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bola zásielka odovzdaná kuriérovi a kedy je možné očakávať dodanie zásielky. Úhradu je možné vykonať na české alebo slovenské číslo účtu.

platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu GoPay, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

dobierka najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru osobne kuriérovi

 

 1. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci expeduje tovar zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Cena dopravy je závislá od výšky nákupu takto :

 

Zásielka do Slovenskej republiky prostredníctvom PPL (ceny sú vrátane 20% DPH):

Hodnota nákupu v Eur                     Cena zásielky
0 - 40€                                              4,50€
40 - 50€                                             4€
50 - 60€                                             3€
60 - 70€                                             2€
Od 70€                                              0€

 

Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje toto právo : ak zákazník, ktorý si tovar objedná na dobierku, si tovar neprevezme a ani nebude informovať prevádzkovateľa o vážnych dôvodoch, prečo nebolo možno balík prevziať a zaplatiť, platí nasledujúce. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo buď zákazníka odmietnuť vybavenie ďalšej zásielky alebo opätovne preposlanie pôvodnej zásielky, alebo žiadať platbu za zásielku vopred vrátane predošlých nákladov spojených s nevyzdvihnutím, a teda kým prevádzkovateľ neobrdží platbu za zásielku, zásielku zákazníkovi neodošle.

 ZĽAVA NA POŠTOVNÉ : v prípade prebiehajúcich akcii je možná na základe konfigurácie pravidiel pre zľavu na poštovné a je možné ju uplatniť iba u jednodtlivocv, ktorým je ponúknutá. Na zľavu na poštovné si nie je možné nárokovať.

 

 1. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

 1. ZĽAVY, ZĽAVOVÉ KUPÓNY, DARČEKY

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písomnej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

Darček k nákupu, na ktorý má podľa platnej akcie zákazník právo, je možné zameniť alebo zrušiť, ak predávajúci nemôže zabezpečiť jeho dodanie s objednávkou.

 

 1. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o podmienkach ochrany osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR sú k dispozícii na: http://www.dyff.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Všetky údaje našich zákazníkov od 24.10.2019 - 10.8.2019 sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch spoločnosti Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, Spisová značka: C 154209, registrový súd v Prahe.

Všetky údaje od 9.7.2019 sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch spoločnosti Atomer.sk, prevádzkovateľom ktorého je All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965, DIČ: 2022222873, IČ DPH: SK2022222873, kontakt dostupný v pracovné dni medzi 8-16:00h je 0948 693 014.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať.

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy):

 1. v každej emailovej správe nájdete odkaz "zrušiť zasielanie newsletterov", po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy
 2. v nastavení svojho účtu môžete zrušiť zasielanie novinkových emailov
 3. pošlite žiadosť na email info@dyff.sk a váš email bude vyradený z databázy

 

Možnosti odstránenia osobných údajov :

 • v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@rodivia.sk  s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.8.2019.

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.